Onlaýn kazino FastPay

“Fastpay” onlaýn kazino, köp we uzak wagtlap gürleşip boljak humar oýunlarydyr. Göne humarly oýunçylaryň arasynda ilkinji täsir, adyny okandan soň emele gelýär, sebäbi wirtual humar oýunlarynyň her birine gelýänler üçin möhüm şert bolan çalt tölegler. Direx N.V. bu barada biliň we hyzmaty kämilleşdirmegiň üstünde ynamly işleýäris - bu ýerde müşderiler 15 minutda ýeňiş gazanyp bilerler. Bu, meşhur humar çeşmeleriniň köpüsiniň öwünip bilmeýän rekord wagty.

Kazinoga baryp, bonus talap ediň

“Fastpay Casino” 2018-nji ýyldan bäri işleýär, ýagny eýýäm özüni tanatdy we resmi web sahypasyna yzygiderli gelýänlerden seslenme aldy. Elbetde, olar oňyn. Bu düşnüklidir, sebäbi onlaýn klubda çalt töleglerden başga-da, köp sanly awtoulag enjamlaryna, girdejili mahabatlara, baýraklara we uly baýrak howuzlaryna tomaşa etmäge mümkinçilik berýär. Başga bir söz bilen aýdylanda, bu halaýan güýmenjiňiziň hakyky pul gazanmaga mümkinçilik berýän ýeri.

FastPay Casino

Interfeýs we işleýiş

Islendik humar oýunlarynyň üstünlik gazanmagy administrasiýanyň işiniň guralyşyna baglydyr. “Fastpay” onlaýn kazinodaky ähli zat myhmanlara iň amatly bolmagy üçin oýlanýar - dizaýn özüne çekiji we özüne çekiji, nawigasiýa örän amatly, sahypa gowy gurluşly, menýudan zerur bölümleri we zerur maglumatlary çalt tapyp bilersiňiz.

Fastpay-da esasy kategoriýalar:

 • "Biz hakda" - klubyň eýeleri, işiniň aýratynlyklary, aragatnaşyklary, ygtyýarnamasy;
 • "Tölegler" - töleg usullary, walýuta, komissiýa, amal şertleri barada maglumat;
 • "Promo" - mahabat, bonuslar, ýaryşlar, iň ýokary derejeli we wepalylyk programmasy;
 • "Goldaw" - goldaw we oýunçylaryň ýygy-ýygydan berilýän soraglaryna jogap bilen çalt aragatnaşyk usullary.

Oýun gözleg zolagy saýtda ýerleşýän ýerinde goşmaça bölümler hem bar, amatly bolar ýaly, klub kolleksiýasyndaky programma üpjünçiligi tertiplenýär. Bu:

 • Otserler - çarşaklar, çyzyklar we adaty bonuslar bilen nusgawy awtoulag maşynlary;
 • "Täze oýunlar" - ynamdar öndürijilerden täze zatlar;
 • "Live" - ​​hakyky diler bilen oýnamak üçin programma üpjünçiligi;
 • "Aýratynlygy satyn al" - oýunçylaryň goşmaça satyn alyp biljek bonuslary;
 • "Bitcoin, ETH, LTC" - cryptocurrency-da jedelleriň bar bolan oýunlary.

Esasy sahypada ýokarky ýeri nyşanlary görkezilýär. Şeýle hem, soňky ýeňijileriň atlaryny, ýeňişleriň ululygyny, häzirki wagtda öňe gidiş jekpot oýnalýan oýunlaryň atlaryny görüp bilersiňiz. Sahypanyň aşaky sag burçunda onlaýn söhbetdeşlik penjiresini görkezmek üçin düwme bar - haýsydyr bir gyssagly sorag ýüze çykan halatynda we jedelleriň gyssagly çözülmegi üçin şol ýere ýazyp bilersiňiz.

Kazinoga baryp, bonus talap ediň

Belli bir wagt “Fastpay” onlaýn kazino sahypasyna girmek çäklendirilen bolsa, şahsy hasabyňyza girip bilersiňiz, aýna arkaly işlemäge we hasabyňyza girip bilersiňiz. Bu, esasy çeşmäniň birmeňzeş oýunlary, bonuslary we beýleki aýratynlyklary bar bolan edaranyň resmi web sahypasynyň düýbünden göçürmesi.

FastPay

Hasaba alyş we barlamak

Täze hasaby hasaba almak üçin, sahypanyň ýokarky sag burçundaky"Hasaba al" düwmesine basyp, adaty formany doldurmak ýeterlikdir. Onda:

diýilýär
 • e-poçta salgysy;
 • jübi belgisi;
 • parol;
 • walýuta.

Şol etapda, ýaşyňyzy tassyklamaly, sebäbi kazinoda diňe 18 ýaşyna ýeten adamlar oýnap bilerler. Täze müşderi, çeşmäniň şertlerine we islese mahabat teklipleriniň we klub habarlarynyň paýlanmagyna razy bolmaly.

Hasapdan pul ilkinji gezek alynmazdan ozal, administrasiýa şahsyýet resminamalarynyň nusgalaryny bermek bilen hasaby barlamak prosedurasyndan geçmek möhümdir. Bu pasportyň ýa-da sürüjilik şahadatnamasynyň aýdyň suraty, bank hasabaty, goýum goýmak üçin ulanylan bolsa bank kartasynyň suraty bolup biler. Resminamalary barlamak iň az wagt alýar - 10 minuda çenli, şondan soň balansdan pul çykarmak üçin haýal etmän ýüz tutup bilersiňiz.

“Fastpay Casino” -yň oýunlary we döredijileri saýlamagy

FastPay

“Fastpay” kazinolarynyň diapazony 2000-den gowrak awtoulag enjamyny öz içine alýar. Bularyň hemmesi özlerini iň gowy tarapdan subut eden ynamdar öndürijileriň - Booongo, NetEnt, Microgaming, Yggdrasil, Igrosoft, Amatic, Endorphina, Pragmatic Play we başgalar. Gözlegiň amatlylygy üçin programma üpjünçiliginiň tehniki aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, birbada birnäçe süzgüç berilýär. Täze önümler"Täze" diýlip bellendi we goşmaça ady bilen gözlemek üçin bir görnüş bar.

Klassiki ýeri, klubyň web sahypasyndaky oýunlaryň iň giň kategoriýasy. Şeýle hem kolleksiýada göni satyjy formatyna uýgunlaşdyrylan 140-a golaý oýun (NetEnt Live, Evolution prowaýderleriniň önümleri) bar. Iň soňky kategoriýada birbada poker, rulet we beýleki humar oýunlarynyň birnäçe görnüşini tapyp bilersiňiz - hakyky zallarda tapylanlaryň meňzeşleri.

FastPay Casino

Fastpay-da bonuslar we mahabat

“Fastpay” bonus programmasy täze we yzygiderli işjeň müşderiler üçin döredildi. Ikisiniň hem oýun wagtynda alnan ýagdaýyna baglylykda berilýän girdejili baýraklara hukugy bar. Başlangyç derejesi humarly oýunçylara awtomatiki usulda berilýär we iň ýokary 11-e (Gara) derejäniň ýokarlanmagy bilen, bar bolan funksiýa giňelýär - oýunçylar ýitirilen serişdelerden has köp girdeji almagyna, şahsy dolandyryjynyň we başgalaryň kömegine garaşyp bilerler. peýdaly çörekler. Oýun derejesini ýokarlandyrmak üçin zerur bolan tejribe nokatlary, goýumlar we ýerlerdäki jedeller üçin alynyp bilner.

Maliýe amallary

Sahypanyň adynda görkezilen çalt tölegler onuň esasy aýratynlygydyr. Çeşmäniň şertlerine görä, pul amallaryny geçirmek üçin arzalary gaýtadan işlemek üçin iň köp iki sagat wagt berilýär. Barlamak prosedurasy, ýokarda aýdylyşy ýaly, 10 minuda çenli dowam edýär. Hasap ýöretmek we oýunlara jedel goýmak üçin saýtda 9 dürli walýuta we 5 sany kriptografik walýuta bar.

Pul goýmagyň we yzyna almagyň usullary

Elýeterli töleg usullary, bank kartoçkalary, elektron töleg ulgamlarynyň gapjyklary, ykjam operatorlaryň hasaplary we cryptocurrency gapjyklary bilen amallardyr. Her usul üçin aýratyn döwürler bar (onlaýn kazino “Fastpay” administrasiýasy tarapyndan arzany gaýtadan işlänsoň) we çäkler bar. Hiç hili komissiýa alynmaýar. Goýum goýlandan soň, pul derrew oýunlara jedel etmek üçin ulanylyp bilner.

Kazinoga baryp, bonus talap ediň

FastPay
18+
Visa Visa MasterCard Maestro Qiwi Yandex Webmoney