Çalt tölenýän kazino - bonuslar we promo kodlar

FastPay Casino

" FastPay"kazinolarynda berilýän bonuslar , esasan, düşündirip bilmersiňiz - hatda täze gelen humarbazlar hem munuň höweslendirýändigini bilýärler täze müşderileri çekmek we eýýäm işjeň hasaby bolanlaryň gyzyklanmasyny saklamak üçin täsirli gural bolan dolandyryş edaralary. Onlaýn kazino “Fastpay” -da administrasiýa bonus syýasatyna aýratyn çemeleşýär we sahypa girýänlere wepalylygyny görkezmek üçin mümkin boldugyça synanyşýar. Bu ýerde wepalylyk programmasy düýbünden täze - tejribeli humarbazlar we ilkinji gezek internetde ýer açýan täze oýunçylar üçin gyzykly bolup biljek programma.

Ondan soň, “Fastpay” kazinosynyň häzirki teklipleri barada maglumat alyp bilersiňiz. Höweslendiriji programmalar bu ýerde bäsdeşleriň köpüsinden has gowudyr. Administrasiýa, täze müşderileri klubyň web sahypasynda hasaba alyş tapgyrynda höweslendirýär we geljekde olary mahrum etmeýär. Uly baýrakly howuzlar we mahabat baýraklary - işjeň kodly oýunçylar üçin mahabat kodlary we dynç alyş sowgatlary bilen girdejili ýükleme bonuslary, mahabat, lotereýa, ýaryşlar bilen üpjün edýär.

FastPay

Kazinoga baryp, bonusyňyzy alyň

Çalt tölenýän ilkinji goýum bonusy

Hoş geldiňiz Bonus humarly oýunlaryň çeşmesini döredýär. Şeýle baýrak hökmünde, “Fastpay” kazinolary ilkinji goýumyň 100% ýokarlanmagyny üpjün edýän ilkinji goýum bonusyny hödürleýär. Bu ýagdaýda iň ýokary goýum 100 USD, 100 EUR, 0.01 BTC, 1.9 ALT, 0.256 ETH, 0,5 BCH, 44 DOGE ýa-da beýleki walýutalara deňdir. Bu ýagdaýda işlemegiň şertleri aşakdakylar:

 • wager х50;
 • ýeňiş çägi ýok.

Bu programmanyň promo kody bolmazdan işjeňleşdirilip bilinjekdigini hem bellemelidiris. Goýuma nagt goşmakdan başga-da, wirtual edaranyň administrasiýasy ýene 100 mugt aýlaw berýär. 5 günüň dowamynda günde 20 gezek.

FastPay Casino

Bonusy täzeden ýükläň

Wepalylyk programmasy, “FastPay Casino” -da ilkinji bonus goýumlary bilen çäklenmeýär. Bu ýerde ikinji we aşakdaky goşmaçalar üçin pul baýraklaryny alyp bilersiňiz:

 • ikinji goýum üçin 75% - 50 USD, 50 EUR, 0,005 BTC we beýleki bar bolan walýutalara deň;
 • 50% aýratyn hepdelik goşmaça bonuslar.

Başgaça aýdylanda, bu klub humarly oýunçylary diňe bankrotlary bilen galdyrmaýar. Bu ýerde ulanyjylary gyzyklandyrmaga, işjeňligi höweslendirmäge we has uly ýeňiş gazanmaga itergi bermäge synanyşýarlar.

Şahsylaşdyrylan teklipler

FastPay bonuslary

Şahsy teklipler barada aýdanymyzda, “Fastpay” onlaýn kazinosynda işleýän status ulgamyny bellemelidiris. Ol 10 (11) derejeden ybarat, bu ýerde ýokarlandyryş mugt aýlawlaryň ýa-da administrasiýa tarapyndan jedelleri ýerleşdirmek üçin goşmaça serişdeleriň berilmegini öz içine alýar.

Kazinoga baryp, bonusyňyzy alyň

Düzeltmek üçin hasabyňyzy dolduryp, klubyň kolleksiýasyndaky awtoulag enjamlaryny oýnap, ýörite tejribe toplamaly. Indi düşnükli bolmak üçin, tutuş sistema has içgin seredeliň:

 • Birinji dereje awtomatiki usulda berilýär we ulanyjynyň 0-49 baly bar bolsa güýje girýär. Bu ýagdaý entek sişenbe güni täzeden ýüklemek, anna güni mega täzeden ýüklemek, şenbe güni depozit baýragy we beýleki haýyr-sahawatlary almaga mümkinçilik bermeýär, ýöne oýunçy eýýäm indiki derejä geçensoň programmanyň agzasydyr. edaradan sowgat talap edip biler.
 • Ikinji derejä geçmek, gazanylan üstünlik üçin sylag hökmünde 20 mugt aýlawy, şeýle hem şenbe güni 15 mugt aýlanmagy kepillendirýär we doglan günüňiz üçin 15.
 • Üçünji dereje, 50 mugt aýlaw, şenbe güni 125 mugt aýlaw we 20-si doglan gününe sowgat hökmünde sylag.
 • Dördünji - üstünlik gazanmak üçin 100 mugt aýlaw, sişenbe we şenbe günleri goýumyň 50% -i, x40 wagşy bilen, şenbe güni 35 mugt aýlaw, doglan günüňiz üçin 100 mugt aýlaw.
 • Bäşinji - derejä ýetmek üçin 150 mugt aýlaw, sişenbe güni goýumyň 50% -i we şenbe güni 55% -i w40 bilen, şenbe güni 45 mugt aýlaw, doglan güni üçin 150, hakyky pul üçin bal alyşmak mümkinçiligi.
 • Altynjy - 200 derejä ýetmek üçin 200 aýlaw, sişenbe güni goýuma 50% we şenbe güni 60% x40 wager bilen, şenbe güni 55 mugt aýlaw, doglan gününde 200 mugt aýlaw, hakyky nokatlary çalyşmak ukyby pul.
 • Sevenedinji dereje - derejä ýetmek üçin 300 mugt aýlaw, sişenbe güni goýuma 50% we şenbe güni 65% wager x40, şenbe güni 75 mugt aýlaw, doglan gün üçin 300, hakyky pul üçin bal alyşmak mümkinçiligi .
 • Sekizinji - derejä ýetenligi üçin pul baýragy, sişenbe güni goýumyň 50% -i, sişenbe güni x35 we şenbe güni 75% -i, şenbe güni 100 mugt aýlaw, doglan günüňize pul sowgady, başarnyk hakyky pul üçin alyş-çalyş nokatlary.
 • Dokuzynjy - derejä ýetenligi üçin pul baýragy, sişenbe güni x35 wager bilen 50%, şenbe günleri 100% x35, şenbe günleri 150 mugt aýlaw, 10% nagt pul, doglan gün üçin pul sowgady , hakyky pul üçin bal alyşmak ukyby.
 • Onunjy - derejä ýetenligi üçin pul baýragy, sişenbe güni goýumyna 50%, şenbe güni x35 we şenbe güni 150%, şenbe güni 500 mugt aýlaw, 10% nagt pul, doglan gün üçin pul sowgady , hakyky pul üçin bal alyşmak ukyby.
 • Gara - aýratyn.

Iň ýokary statusa eýe bolanlar 2500 ýewro pul baýragyny ýa-da başga bir walýuta ekwiwalentini we şol bir doglan güni sowgat hökmünde alýarlar. Bu statusa eýe bolanlar üçin galan höwesler, oýunçynyň “FastPay” kazino web sahypasyndaky işjeňligine we gazananlaryna baglylykda aýratynlykda gepleşik geçirilýär.

Hakyky pul üçin status nokatlarynyň alyş-çalşygy barada aýdylanda, bu opsiýa ýylda 20-nji dekabrdan 31-nji dekabra çenli ýylda bir gezek elýeterlidir. Walýuta hümmeti humarly oýunçynyň satyn alan derejesine baglydyr - jikme-jiklikleri web sahypasynyň"Promo" bölüminde tapyp bilersiňiz.

Şahsy sylaglaryň başga bir görnüşi, oýunçylaryň bellige alnan wagtynda görkezilen e-poçta ýa-da jübi telefon belgisi arkaly habarçysyna iberip biljek mahabat kodlarydyr. Mahabat kodlary işjeňleşdirilende, kesgitlenen pul baýraklary, saýlanan maşynlarda mugt aýlawlar we köp mukdarda goşmaçalar hasaplanyp bilner. Girdejili bonusdan mahrum bolmak üçin e-poçtaňyzy, habarlaryňyzy gyssagly habarçylarda we şahsy profiliňizde wagtal-wagtal barlamaly.

FastPay
18+
Visa Visa MasterCard Maestro Qiwi Yandex Webmoney