“Fastpay” kazinosynda hasaba almagyň aýratynlyklary

“Fastpay” onlaýn kazino meşhur operator Direx N.V. Munuň kompaniýanyň portfelindäki ilkinji humar oýunlarynyň çeşmesinden has uzakdadygyna garamazdan, humarly oýunçylaryň arasynda iň tanalýan we isleg bildirýän adam. Bu wirtual klubyň adyna bergisi bolan çalt töleg meselesi hem däl. Bu ýerdäki hemme zat oýunçylaryň peýdasyna, kabulhanadaky dürli oýun oýunlarynyň ýerlerinden we simulýatorlaryndan başlap, köp girdejili bonuslara çenli işleýär. Emma çalt tölegler, sahypanyň her bir hasaba alnan ulanyjysynyň girip biljek esasy artykmaçlyklaryndan biridir.

“FastPay” onlaýn kazinoda profil döretmek birnäçe minut dowam edýär. Bu meselede kluby esaslandyryjylar hem"markany saklamak" kararyna geldiler. Bu prosedura çalt we asla çylşyrymly däl we gutarandan soň hakyky ýeňiş gazanmak üçin oýunçylaryň öňünde ägirt uly gurallar toplumy açylýar.

Kazino hasaby kim açyp biler

Esasy diňleýjiler Fastpay Casino - Ukrainadan, Russiýadan, GDA ýurtlaryndan we goňşy ýurtlardan gelen humarbazlar, ýöne, esasan, oýun oýnamak bu sahypa dünýäniň islendik ýerinde ýerleşip biler (bu aýratynlyk soňrak ara alnyp maslahatlaşylar). Bölümdäki territorial çäklendirmeleriň doly sanawy bilen çeşmäniň düzgünleri we şertleri bilen tanşyp bilersiňiz, ýöne bu ýerde onlaýn kazinonyň ABŞ, Ysraýyl, Beýik Britaniýa, Ispaniýa, Fransiýa we oýunçylary resmi taýdan kabul etmeýändigini hem belläp geçýäris. Gollandiýa.

Mundan başga-da, kämillik ýaşyna ýetmedikler üçin “Fastpay” kazinosynda hakyky pul üçin oýnamak gadagandyr. Täze hasaby işjeňleşdirmek tapgyrynda-da, potensial müşderi özüniň eýýäm 18 ýaşyndadygyny tassyklamaly. Wirtual klubyň işgärlerini ýalňyşdyrmak mümkinçiligi barada aýdylanda bolsa, muny etmeli däl. Berlen ähli şahsy maglumatlar ygtybarly bolmaly, sebäbi hasabdan serişdeleri ilkinji gezek çykarmazdan ozal, administrasiýa hasaba alyş görnüşinde we şahsy hasabynda görkezilen maglumatlary barlaýar. Aldaw soň ýüze çykarylsa, hasap ýapylýar we oýun balansyndaky serişdeleri yzyna almak we ulanmak üçin elýeterli bolmaz.

Çäklendirmeleriň doly sanawy, çeşmäniň düzgünleri we şertleri bilen eýýäm görkezilen bölümde bar. Administrasiýa tarapyndan düzedilip bilinjekdigini bellemelidiris, şonuň üçin oýun wagtynda haýsydyr bir kynçylyk ýüze çykan halatynda kömek we düşündiriş üçin goldaw işgärlerine ýüz tutuň.

FastPay

Çalt kazino hasaba alyş prosedurasy

“Fastpay Casino” -da çalt töleglerden başlap, oýlanyşykly bonus syýasatyna çenli köp artykmaçlygy bar. Alsoöne piroglaryň biri, klubyň resmi web sahypasynda kynçylyksyz hasaba alynmagy bilen baglanyşykly bolmaly, munuň üçin ulanyjy diňe bir adaty anketany doldurmaly:

  • aragatnaşyk maglumatlary - jübi telefonynyň belgisi (işjeň) we dogry e-poçta salgysy;
  • ýatda saklamak aňsat, ýöne döwmek kyn parol;
  • soňraky serişdeleri goýuljak we ýeňişler alynjak hasap walýutasy.

Hasap açmak tapgyrynda täze müşderi hem ýaşyny (18+) tassyklamaly we çeşmäniň şertlerine razy bolmaly. Isleg bildirilse, humarly oýunçylar onlaýn kazinolar we şahsy bonus teklipleri hödürlenýän gutularyň gapdalyndaky gutulary hem barlap bilerler.

“Fastpay” kazinosynda hemme zat çalt we ýönekeý görnüşde döredilýär, sebäbi döredijiler humarly oýunlara höwesli we humarly humarly oýunlar. Taslama gaty ýaş, ýöne işleýşi, oýlanyşyklylygy we gelýänlere bolan wepalylygynyň dürli görnüşleri sebäpli eýýäm meşhurlyk gazandy.

" Hasaba alyş "düwmesine basmazdan ozal çeşme amallarynyň düzgünleri bilen tanyşmak möhümdir. Bu hökmany ädimdir, başynda ünsden düşürilmeli däldir. Hasap döredilişiniň soňky tassyklamasy, klub administrasiýasynyň hasaba alyş görnüşinde görkezilen e-poçta salgysyna ýa-da jübi telefonynyň belgisi bilen iberen hatyna iberilen habaryň baglanyşygyna basyp.

Barlamak

Täze doglan çagalary barlamak prosedurasy köplenç düşnükli däl, ýöne ähli täze müşderileriň şahsy maglumatlaryny barlamagyň hökmanydygyna düşünmek möhümdir, sebäbi size galp hereketlere garşy göreşmäge mümkinçilik berýär. web sahypasyna girýänler. Ony üstünlikli geçirmek üçin diňe administrasiýanyň haýyşy boýunça şahsyýet resminamalarynyň we töleg maglumatlarynyň (pasport, sürüjilik şahadatnamasy, bank kartoçkasynyň suraty ýa-da maliýe guramasynyň beýany) göçürmelerini ýa-da düşürilen suratlaryny ibermeli.

Dynç günleri resminamalary barlamak üçin takmynan 10 minut wagt berilýär. Dynç günleri bu iş gijikdirilip bilner, ýöne möhüm däl. Bularyň hemmesiniň diňe howpsuzlyk maksatly edilýändigine düşünmek we oýunçylaryň “Fastpay” kazino web sahypasynda iň amatly wagtyny üpjün etmek üçin.

Käbir aýratyn ýagdaýlarda gaýtadan tanamak zerur bolup biler. Mysal üçin, hasapda şübheli hereket görülse ýa-da humarly oýunçy dürli IP adreslerinden resmi web sahypasyna girse. Şeýle ýagdaýda howpsuzlyk işgärleri müşderiden tassyklamak üçin goşmaça maglumatlary talap edip jogap bermeli we hüşgär bolmaly.

Täze müşderiler üçin möhüm maglumatlar

oveokarda, dünýäniň birnäçe ýurdundan gelen oýunçylaryň çäklendirmeleri barada gürleşdik, şonuň üçin aýnanyň üsti bilen"Fastpay Casino" web sahypasyna girip bilersiňiz. Bu esasy çeşmäniň awtomatiki nusgasy.

Rahatlyk barada aýdylanda bolsa, “FastPay” kazinosynda diňe bir kompýuterden däl, eýsem smartfondan ýa-da planşetden hem hasaba durup bilersiňiz. Mundan başga-da, bu formatda islendik oýun oýnap bilersiňiz, bar bolan bonuslary alyp bilersiňiz, peýdaly ulanyp bilersiňiz we uly baýrak howuzlarynyň oýunlaryna gatnaşyp bilersiňiz. Hasabyň haýsy formatda döredilendigi düýbünden däl, esasy zat, hasaba alyş wirtual edara girýänlere ýeňiş gazanmak üçin çäksiz mümkinçilikleri açýar.

FastPay
18+
Visa Visa MasterCard Maestro Qiwi Yandex Webmoney